میبـــــدنگـار

می نگـارد از کهـن شهر کـویر

میبـــــدنگـار

می نگـارد از کهـن شهر کـویر

میبـــــدنگـار

میبــــدنگـار از رویدادهای مرتبط با کهن شهر کویر و مردمانش می نگارد...

آخرین نظرات

"میبـــدنگـار" فضایی مجازیست، جهت بازتاب نمایی حقیقی از کهن شهر کویر، میبد!

خوب و بد ها را می نگاریم... قضاوت با شما!